A Lot About a Little (Maart 2022)
Choreografie : Jane FlÝjborg Schmidt
Soort dans : Partnerdans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
A Lot About a Little
Artiest :
Jason Benoit & Jdzl
Tempo : 156 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Start in Sweetheart Positie. Passen Dame en Heer zijn gelijk.
 

S1: 1/2 rumba box forward, touch
1/2 rumba box forward, touch

1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 RV tik teen naast LV

S2: R forward, L touch ,L back, hook R,
R forward lock, scuff L

1 RV stap voor
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap achter
4 RV buig voor LV
5 RV stap voor
6 LV lock achter RV
7 RV stap voor
8 LV scuff

S3: 1/4 R, L vine 1/4 , scuff R,
step, pivot 1/2 L, step, pivot 1/2 L

1 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij OLOD
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor LOD
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom

7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
Tel 1: In Indian Positie
Tel 4: In Sweetheart Positie
Tel 5: R handen omhoog
Tel 6: L handen vast achter rug v.d. heer
Tel 7: L handen omhoog
Tel 8: In Sweetheart Positie


S4: 2 heel struts forward,
run,run, stomp ,stomp up

1 RV stap op hak voor
2 RV zet tenen neer
3 LV stap op hak voor
4 LV zet tenen neer
5 RV ren voor
6 LV ren voor
7 RV stomp up naast LV
8 RV stomp up naast LV
Begin opnieuw


©
All Country