Walkin’ In    (Mei 2018)
Choreografie : Arthur van Houten
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : Walkin’ in

Artiest : Tracy Byrd

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

1-8          WALK R, WALK L,
                R FWD COASTER STEP, BACK L,
              
BACK R, L COASTER STEP
1             RV          stap voor
2             LV           stap voor
3             RV          stap voor
&             LV           stap naast
4             RV          stap achter
5             LV           stap achter
6             RV          stap achter
7             LV          stap achter
&            RV          stap naast
8             LV          stap voor 

9-16       R SIDE ROCK CROSS,
                L SIDE ROCK CROSS, R CHASSE,
              
L SAILOR WITH 1/4 TURN L
1             RV          rock opzij
&             LV           gewicht terug
2             RV          stap gekruist over
3             LV           rock opzij
&             RV          gewicht terug
4             LV          stap gekruist over
5             RV          stap opzij
&             LV           stap naast
6             RV          stap opzij
7             LV          stap gekruist achter
&            RV          draai 1/4 linksom en stap naast
8             LV          stap voor [9] *

17-24     HEEL SWITCHES, R ROCKING
CHAIR,
HEEL SWITCHES,  STEP R,
1/4 PIVOT L,
TOUCH
1             RV          tik hak voor
&             RV          Sluit
2             LV          tik hak voor
&            LV       Sluit
3             RV          rock voor
&             LV           gewicht terug
4             RV          rock achter
&             LV           gewicht terug
5             RV          tik hak voor
&             RV          Sluit
6             LV          tik hak voor
&            LV          Sluit
7             RV          stap voor
&            R&L        pivot 1/4 linksom
8             RV          Tik naast [6]

18-32     R RHUMBA FWD, L RHUMBA BKW,
BACK R, BACK L, ¼  COASTER TOUCH

1             RV          Stap opzij
&             LV           Sluit naast RV
2             RV          Stap voor
3             LV           Stap opzij
&             RV          Sluit naast LV 
4             LV           Stap achter
5             RV          Stap achter
6             LV           Stap achter
7             RV          ¼ Rechtsom, Stap achter
&             LV           Stap naast RV     
8             RV          Tik naast LV

*Restart

In de 3de en 6de muur na tel 16 en begin opnieuw