Sweet Caroline    (April 2017)
Choreografie : Maureen Spillebeen
Soort dans : 1 muurs linedans

Tellen : 64

Vertaling: All Country
Muziek :
Sweet Caroline
Artiest :
DJ Otzi
Tempo: 130 BPM
Muziekvideo
Openen als
PDF bestand

Dansvolgorde : A A B C C A A B C C A (zonder jazzbox) C C C

DEEL A
1&2 RV chassé
3-4 LV rock achter, gewicht terug
5&6 LV chassé
7-8 RV rock achter, gewicht terug

1-2 RV rock opzij, terug
3&4 RV cross shuffle
5-6 LV rock opzij, terug
7&8 LV cross shuffle

1-2 RV 1/4 linksom, LV 1/4 linksom

3&4 RV cross shuffle
5-6 LV rock opzij, terug
7&8 LV coaster step

1-2 RV stap voor, pivot 1/4 linksom
3-4 RV stap voor, pivot 1/4 linksom
5-8 RV jazzbox, kruis over

DEEL B (trager deel)
1-4 RV stap opzij, sluit, stap voor, rust
5-8 LV stap opzij, sluit, stap achter, rust

1-4 RV coaster step, rust
5-8 LV stap voor, pivot ½ rechtsom,
      stap voor, rust

1-4 RV stap opzij, sluit, stap voor, rust
5-8 LV stap opzij, sluit, stap achter, rust
1-4 RV coaster step, rust
5-8 LV stap voor, pivot ½ rechtsom,
      stap voor, rust

1-4 RV monterey turn half
5-8 RV monterey turn half

DEEL C
1-4 RV kruis over, opzij, kruis achter, opzij
5-6 RV cross rock, terug
7&8& RV spring opzij & spring opzij &

1&2 RV spring opzij & spring opzij
3-6 LV rock voor & rock achter &
7-8 LV stap voor, pivot kwart rechtsom

1-4 LV jazzbox kwart linksom, kruis over
5-8 LV tik opzij, rust, RV tik opzij, rust