Music In My Heart    (November 2017)
Choreografie : Joke Mozes & John Warnars
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Novice

Tellen : 32
Bron : www.flyingbirdscountrydancers.com

All Country
Muziek : Music In My Heart

Artiest : Louise Morrissey

Tempo : 130 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

 

Touch out in out, Back Coaster step, shuffle Fwd, Sync. Pivot
1&2 RV tik opzij, tik naast LV, tik opzij
3&4 RV RV Stap naar achter, LV Sluit naast RV, RV Stap voor
5&6 LV Stap naar voor / RV Sluit naast LV / LV Stap naar voor
7&8 RV stap voor, ½ draai li-om, RV stap voor

Side Toe Strut , Cross Toe Strut, Side Rock Cross, Sync. Vine ¼ Turn Right, Full Turn Right

1&2& LV stap op teen li-opzij, LV zet hak neer, RV stap op teen gekruist over LV, RV zet hak neer
3&4 LV stap li-opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist over RV
5&6 RV stap opzij, LV kruis achter RV, RV ¼ draai re-om stap voor
7&8 L/R/L hele draai re-om, L/R/L

Rumba Box, Toe Strut Back, Coaster Cross

1&2 RV stap re-opzij, LV sluit naast RV, RV stap voor
3&4 LV stap li-opzij, RV sluit naast LV, LV stap achter
5&6 RV/LV stap op teen naar achter, zet voet neer, LV stap op teen achter, zet voet neer
7&8 RV stap achter, LV sluit naast RV, LV kruis voor RV

Touch Out In Out, Cross & Cross Step, Modified Monterey ½ Turn Right Touch, Shuffle Fwd

1&2 LV tik opzij, tik naast RV, tik opzij
3&4 LV kruis achter RV, RV stap opzij, LV kruis over RV
5&6 RV tik opzij, draai op LV ½ draai re-om,gewicht op RV, LV tik naast
7&8 LV stap voor, RV sluit naast LV, LV stap voor
Begin Opnieuw