A Better Place    (Maart 2017)
Choreografie : Chrystel Durand
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : High Beginner

Tellen : 16
Intro: 16 tellen

Vertaling: All Country
Muziek : A Better Place

Artiest : Richard Lynch

Tempo: 66 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

SIDE, ROCK BACK, SIDE, ROCK BACK,
STEP RIGHT FORWARD, STEP LEFT FORWARD,
1/2 TURN RIGHT, STEP LEFT FORWARD,
STEP RIGHT FORWARD, 1/2 TURN LEFT

1 RV grote stap opzij
2 LV rock achter RV
& RV gewicht terug
3 LV grote stap opzij
4 RV rock achter LV
& LV gewicht terug*
*Restartpunt 13e muur (12.00)

5 RV stap voor
6 LV stap voor
& LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
7 LV stap voor
8 RV stap voor
& RV+LV 1/2 pivot turn linksom

STEP RIGHT FORWARD,
1/2 TURN, 1/2 TURN, STEP LEFT FORWARD,
STEP RIGHT FORWARD, 1/4 TURN LEFT,
CROSS, WEAVE, LARGE SLIDE

1 RV stap voor
2 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
& RV 1/2 draai rechtsom, stap voor
3 LV stap voor
*Optie 2&3: Shuffle voor L,R,L

4 RV stap voor
& RV+LV 1/4 pivot turn linksom
5 RV stap gekruist voor LV*
*Restartpunt 6e muur (06.00)

6 LV stap opzij
& RV stap gekruist achter LV
7 LV stap opzij
& RV stap gekruist voor LV
8 LV grote stap opzij
& RV sleep naast LV (Gew. op LV)
Begin opnieuw