WALTZ  ACROSS  TEXAS
Choreografie : Yvonne van Baalen
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 48

Intro: 12 counts start on the vocals


Home
Muziek : Waltz Across Texas

Artiest : Scooter Lee

 

LEFT CROSS TWINKLE, RIGHT CROSS TWINKLE
1  -  3    LV kruis voor RV - RV stap opzij - LV stap opzij
4  -  6    RV kruis voor LV - LV stap opzij - RV stap opzij

LEFT CROSS, ¼ TURN LEFT, ¼ TURN LEFT, RIGHT CROSS, SIDE STEP, RIGHT CROSS BEHIND
1  -  3   LV kruis voor RV - Draai ¼ linksom en RV stap achter - Draai ¼ linksom en LV stap opzij
4  -  6   RV kruis voor LV - LV stap opzij - RV kruis achter LV

¼ TURN LEFT, SLOW KICK FWD.ON RIGHT FOR 2 COUNTS,
WALK BACK RIGHT,LEFT, POINT TO RIGHT SIDE

1  -  3   Draai ¼ linksom LV stap voor - RV schop laag voor - RV schop iets hoger voor
4  -  6   RV stap achter - LV stap achter - RV tik teen opzij

RIGHT CROSS, ¼ TURN RIGHT,STEP LEFT BACK, RIGHT BESIDE LEFT, LEFT BASIC FWD.
1  -  3   RV kruis voor LV - Draai ¼ rechtsom,LV stap achter - RV stap naast LV
4  -  6   LV stap voor - RV stap naast LV - LV stap op plaats

STEP SLIDE TOUCH TO RIGHT-LEFT,
1  -  3   RV grote stap opzij - LV sleep naar RV - LV tik naast RV
4  -  6   LV grote stap opzij - RV sleep naar LV - RV tik naast LV

SLOW COASTER STEP ON RIGHT, STEP ½ PIVOT STEP
1  -  3   RV stap achter - LV stap naast RV - RV stap voor
4  -  6   LV stap voor - Draai ½ rechtsom - LV stap voor

STEP, TOUCH, STEP, STEP, ¼ TURN LEFT, CROSS
1  -  3   RV stap voor - LV tik naast RV - LV stap voor
4  -  6   RV stap voor - Draai ¼ linksom - RV kruis voor LV

SIDE STEP, CROSS BEHIND, SIDE STEP, CROSS ROCK ON RIGHT, RIGHT SIDE STEP
1  -  3   LV stap opzij - RV kruis achter LV - LV stap opzij
4  -  6   RV kruis over LV - LV herplaats - RV stap opzij
Einde dans