Out Among The Stars
Choreograaf : Luc Janssens (Juni 2014)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Beginner/Intermediate
Tellen : 32

Intro: 8 tellen, start op zang

Home
Muziek :
Out Among The Stars
Artiest :
Johnny Cash
Dansvideo

Openen als
PDF bestand

 

R HEEL,TOUCH, R HEEL,TOUCH, R SIDE STEP,
TOUCH,L SIDE STEP, TOUCH, R SIDE STEP,
TOGETHER, RSIDE STEP,TOUCH, L HEEL,TOUCH,
L HEEL, TOUCH

1 RV tik hak voor

& RV tik teen naast LV
2 RV tik hak voor
& RV tik teen naast LV
3 RV stap opzij
& LV tik teen naast RV
4 LV stap opzij
& RV tik teen naast LV*
* Restart: in muur 6 (9:00)

5 RV stap opzij
& LV sluit naast RV
6 RV stap opzij
& LV tik naast RV
7 LV tik hak voor
& LV tik teen naast RV
8 LV tik hak voor
& LV tik teen naast RV

L SIDE STEP, TOUCH,R SIDE STEP, TOUCH,
L SIDE STEP, TOGETHER, STEP FWD 1/4 TURN L,
STEP FWD,1/2 TURN L, STEP FWD,STEP FWD,
1/2 TURN R, STEP FWD

9 LV stap opzij
& RV tik teen naast LV
10 RV stap opzij
& LV tik teen naast RV
11 LV stap opzij
& RV sluit naast LV
12 ¼ linksom, LV stap voor*
*Ending: In muur 9 (12:00)

13 RV stap voor
& ½ draai linksom
14 RV stap voor
15 LV stap voor
& ½ draai rechtsom
16 LV stap voor

R SHUFFLE,STEP FWD,1/2 TURN R,
L SHUFFLE,STEP FWD,1/2 TURN L

17 RV stap voor
& LV sluit naast RV
18 RV stap voor
19 LV stap voor
20 ½ draai rechtsom
21 LV stap voor
& RV sluit naast LV
22 LV stap voor
23 RV stap voor
24 ½ draai linksom


R SCISSORSTEP, L SCISSORSTEP,
R 1/2 MONTEREY TURN,
R 1/2 MONTEREY TURN

25 RV stap opzij
& L
V sluit naast RV
26 RV stap kruis over LV
27 LV stap opzij
& RV sluit naast LV
28 LV stap kruis over RV
29 RV tik teen opzij
& ½ draai rechtsom,RV stap naast
30 LV tik teen opzij
& LV sluit naast RV
31 RV tik teen opzij
& ½ draai rechtsom,RV stap naast
32 LV tik teen opzij
& LV sluit naast RV
Begin opnieuw

Restart:
Dans muur 6 t/m tel 4
              en begin opnieuw (9:00)

Ending: Dans muur 9 t/m tel 12 (12:00)