Make A fool Out Of Me
Choreografie : DJ Dan & Wynette Miller
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Home
Muziek : Make A fool Out Of Me

Artiest : Heather Myles

Tempo : 128 BPM
Video

Openen als
PDF bestand

 

Modified box steps
01 RV stap rechts opzij
02 LV sluit aan
03 RV stap naar achter
&  LV sluit aan
04 RV stap naar achter
05 LV stap links opzij
06 RV sluit aan
07 LV stap naar voor
&  RV sluit aan
08 LV stap naar voor

Rock step, ½ turn shuffle,
1/2 turn shuffle,back rock
01 RV stap naar voor
02 LV gewicht terug
03 RV draai ¼ rechtsom opzij
&  LV sluit aan
04 RV draai ¼ rechtsom voor
05 LV draai ¼ rechtsom opzij
& RV sluit aan
06 LV draai ¼ rechtsom achter
07 RV stap naar achter
08 LV gewicht terug

Side rock,cross shuffle,step ½ turn right,
step ½ turn right,chassè left
01 RV stap rechts opzij
02 LV gewicht terug
03 RV kruis over LV
& LV stap links opzij
04 RV kruis over LV
05 LV draai ½ rechtsom naar opzij
06 RV draai ½ rechtsom naar opzij
07 LV stap links opzij
&  RV sluit aan
08 LV stap links opzij

Diagonal back rock,diagonal heel ball cross,
side rock,back rock&

01 RV stap schuin achter LV
02 LV gewicht terug
03 RV zet hak schuin voor
&  RV stap iets achter
04 LV kruis over RV
05 RV stap rechts opzij
06 LV gewicht terug
07 RV stap achter
08 LV gewicht terug
&  LV draai ¼ linksom