Just Enjoy
Choreograaf : Ria Vos (Febr. 2012)
Soort d
ans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 64
Intro: 16 tellen

Home
Muziek :
Don’t Worry, Be Happy
Artiest :
Guy Sebastian
Tempo : 126 BPM

Koop muziek: iTunes
 Video
Openen/Opslaan als
PDF bestand

 

SIDE ROCK, & SIDE, SCUFF OUT-OUT,
KNEE, 1/4 TURN R, CROSS-SIDE ROCK

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
& RV sluit
3 LV stap opzij
4 RV scuff naast LV
& RV stap opzij (uit)
5 LV stap opzij (uit)
6 RV draai knie naar binnen
7 RV 1/4 draai rechtsom, LV sweep
8 LV kruis voor
& RV rock opzij
1 LV gewicht terug

CROSS, BACK, CHASSE 1/4 TURN R,
STEP PIVOT 1/2 TURN R, STEP FWD

2 RV kruis voor
3 LV stap achter
4 RV stap opzij
& LV sluit
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
6 LV stap voor
7 1/2 draai rechtsom
8 LV stap voor ***Restart Punt

R POINT FWD, POINT SIDE, BALL-STEP,
STEP FWD, L POINT FWD, POINT SIDE,
BALL-STEP, STEP FWD

1 RV tik voor
2 RV tik opzij
& RV stapje achter
3 LV stap voor
4 RV stap voor
5 LV tik voor
6 LV tik opzij
& LV stapje achter
7 RV stap voor
8 LV stap voor

STEP, TOUCH, STEP, TOUCH, DIAG.
SHUFFLE BACK (R & L)

1 RV stap schuin rechts voor, draai lichaam links
2 LV tik naast
3 LV stap schuin links achter
4 RV tik naast
(Optie: zwaai armen omhoog naar R en L
op de woorden “Be Happy”)

5 RV stap schuin rechts achter
& LV sluit
6 RV stap schuin links achter
7 LV stap schuin links achter
& RV sluit
8 LV stap schuin links achter

FULL TURN R, CROSS, BEHIND & KICK,
STEP, STEP PIVOT 1/2 TURN L

1 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
2 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
4 LV kruis voor
5 RV stap achter LV, LV kick voor
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 1/2 draai linksom

SIDE & BOUNCE, & 1/4 TURN R,
SCUFF 1/4 TURN R, CHASSE L, ROCK BACK

1 RV stap opzij
&2 bounce hakken op en neer
& LV sluit
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
4 LV scuff naast RV 1/4 draai rechtsom
5 LV stap opzij
& RV sluit
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

KICK-BALL-CROSS, 1/4 TURN L, 1/4 TURN L,
CROSS SHUFFLE, 1/4 TURN R, 1/2 TURN R

1 RV kick schuin rechts voor
& RV sluit
2 LV kruis voor
3 RV 1/4 draai linksom, stap achter
4 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
5 RV kruis voor
& LV stap opzij
6 RV kruis voor
7 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter
8 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor

STEP, TOUCH, STEP TOUCH, DIAG.
SHUFFLE BACK, ROCK BACK

1 LV stap schuin links voor, draai lichaam rechts
2 RV tik naast
3 RV stap schuin rechts achter
4 LV tik naast
(Optie: zwaai armen omhoog naar L en R
op de woorden “Be Happy”)

5 LV stap schuin links achter
& RV sluit
6 LV stap schuin links achter
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

RESTART:
In de 2e (3:00), 5e (9:00) en 8e (3:00) muur,
na tel 16