Fais Do Do
Soort dans: 4 Wall Line Dance
Choreograaf: Michelle Chandonnet
Nivo: 2

Dansvideo

Home
Muziek: Fais Do Do
Artiest: Charlie Daniels Band
Tempo: 186 BPM

Stepsheet openen als PDF bestand

   

Step right,slide,cross stomp,
hold,repeat to left

01 RV stap rechts opzij
02 LV sluit aan
03 RV stap gekruist voor links
04 Rusttel
05 LV stap links opzij
06 RV sluit aan
07 LV stap gekruist voor rechts
08 Rustel

Step right,lock,step,hold,
repeat to left

09 RV stap schuin rechts voor
10 LV kruis achter rechts
11 RV stap schuin rechts voor
12 Rusttel
13 LV stap schuin links voor
14 RV kruis achter links
15 LV stap schuin links voor
16 Rusttel

Kick,step,right,kick,step left,repeat
17 RV kick naar voor
18 RV kruis achter links
19 LV kick naar voor
20 LV kruis achter rechts
21 RV kick naar voor
22 RV kruis achter links
23 LV kick naar voor
24 LV kruis achter rechts

Rock forward right,rock back left,
rock forward right,hold,repeat left

25 RV stap naar voor
26 Gewicht terug op links
27 Gewicht terug op rechts
28 Rusttel
29 LV stap naar voor
30 Gewicht terug op rechts
31 Gewicht terug op links
32 Rusttel

Vine right and touch,touch left,
heel forward,hitch left,touch left,
heel forward,hold,repeat to left

33 RV stap rechts opzij
34 LV kruis achter rechts
35 RV stap rechts opzij
36 LV tik naast rechts
37 LV zet hak schuin voor neer
38 LV til knie op
39 LV zet hak schuin voor neer
40 Rusttel

41 LV stap links opzij
42 RV kruis achter links
43 LV stap links opzij
44 RV tik naast links
45 RV zet hak schuin voor neer
46 RV til knie op
47 RV zet hak voor neer
48 Rusttel

Rock forward right,recover,rock back
right,recover,step half turnleft,hitch
step 1/2 turn,hitch step 1/4 turn

49 RV stap naar voor
50 Gewicht terug op links
51 RV stap naar achter
52 Gewicht terug op links
53 RV stap naar voor
54 RV draai 1/2 linksom & til L-knie op
55 LV draai 1/4 linksom
56 RV til knie op

Vine right and hitch,vine left and hitch
57 RV stap rechts opzij
58 LV kruis achter rechts
59 RV stap rechts opzij
60 LV til knie op
61 LV stap links opzij
62 RV kruis achter links
63 LV stap links opzij
64 RV til knie op