Don’t Let it Slip on By
Choreograaf : Francien Sittrop (Juni 2014)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 32

Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Slip on By

Artiest : Austin Webb

Dansvideo

Openen als
PDF bestand
Website : www.franciensittrop.nl

   

1 – 8 Side, Behind Side, Cross Rock Recover, Side, Cross, Side,
          Rock back, Recover, Side, Behind, ¼ Turn R, Step fwd

1 Step R to R side
2&3& Step L behind R, Step R to R side, Rock L across R, Recover on R
4 & 5 Step L to L side, Step R across L, Step L big step to L side
6&7& Rock R back, Recover on L, Step R to R side, Step L behind R
8 & ¼ Turn R step R fwd, Step L fwd (03.00)


9-17 Lock Step, Step fwd, Pivot ¾ Turn R, Side, Behind ,
          Side, Prissy Walks x2, Mambo step

1 & 2 Step R fwd, Lock L behind R , Step R fwd
3 & 4 Step L fwd, Pivot ¾ Turn R, Step L Big Step to L side (12.00)

5 & Step R behind L, Step L to L side
6 - 7 Step R across L, Step L across R
8 & 1 Rock R fwd, Recover on L, Step R big Step back

18-24 Coaster Cross, Side Rock, ¼ Turn L, Step fwd, 1 ¼ Turn L,
            Side Rock, Recover, Cross, Side

2 & 3 Step L back, Step R next to L, Step L across R
& 4 & Rock R to R side, Recover on L with ¼ Turn L, Step R fwd
5 Step L fwd
6 & ½ Turn L step R back , ½ Turn L step L fwd
7&8& ¼ Turn L rock R to R side, Recover on L, Step R across L, Step L to L side

25-32 Step Back, Sweep, Behind , Side, Rocking Chair, Step fwd,
            Step Pivot ½, Step Pivot ½, Cross Rock, Recover

1 Step R back and Sweep L to Back
2 & Step L behind R, Step R to R side
3&4& Rock L Diagonally R fwd ,Recover on R, Rock L Back, Recover on R(facing 07.30)
5 Straighten up to the back wall and Step L fwd (06.00)

6&7& Step R fwd, Pivot ½ Turn L, Step R fwd, Pivot ½ Turn L
8 & Rock R across L, Recover on L (06.00)


Tag wall after Wall 2 & 4:

1 - 4 Basic NC step R & L
1 – 2& Step R to R side, Rock L back, Recover on R
3 – 4& Step L to L side, Rock R back, Recover on L