Boots & Diamonds
Choreograaf : Carole Gosselin
     & Raymond Sanschagrin (Januari 2014)

Soort dans : Partnerdans
Niveau : 
Beginner/Intermediate
Tellen : 32

Intro: 16 tellen
Start in Open Promenade. L.O.D.

Home
Muziek : Boots & Diamonds

Artiest : Ronnie Dunn

Tempo : 112 BPM

Openen als
PDF bestand
Vertaling: All Country

 

HEER
1-8 Rock Step 1/4 Turn, Shuffle,
Step, Pivot 1/2 Turn, Shuffle

Release hands, man turns left

1 LV 1/4 draai linksom, rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV stap voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
7 RV stap voor
& LV stap naast RV
8 RV stap voor
Double Hands Hold position,
man facing O.L.O.D


9-16 Side, Behind, Side, Scuff,
Shuffle 1/4 Turn, Shuffle Fwd

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV stap opzij
4 RV scuff
5&6 Shuffle 1/4 draai linksom R,L,R
Heer gaat achter de Dame langs
Laat linkerhand van de Dame los

7 LV stap voor (LOD)
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

17-24 Step, Scuff, Cross, Back,
Triple Step 1/4 Turn, Shuffle 1/4 Turn

1 RV stap voor
2 LV scuff
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV stap achter
5 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
Double Hands Hold position,
man facing I.L.O.D

7&8 Shuffle voor 1/4 draai rechtsom R,L,R
Man passes behind woman,
release woman right hand
Right Open Promenade position (L.O.D)

25-32 1/2 Turn, 1/2 Turn, Shuffle Fwd,
Shuffle Fwd, Walk, Walk

Release hands, man will turn on his left
and woman turns on her right

1 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
2 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor
Right Open Promenade position (L.O.D)

3 LV stap voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap voor
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV stap voor
8 RV stap voor
Begin opnieuw

DAME
1-8 Rock Step 1/4 Turn, Shuffle,
Step, Pivot 1/2 Turn, Shuffle

Release hands, woman turns right

1 RV 1/4 draai rechtsom, rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor
Double Hands Hold position,
woman facing I.L.O.D


9-16 Side, Behind, Side, Scuff,
Shuffle 1/4 Turn, Shuffle Fwd

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV Scuff
5&6 Shuffle 1/4 draai rechtsom L,R,L
Dame gaat voor de Heer langs
Laat rechterhand van de Heer los

7 RV stap voor (LOD)
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

17-24 Step, Scuff, Cross, Back,
Triple Step 1/4 Turn, Shuffle 1/4 Turn

1 LV stap voor
2 RV scuff
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap achter
5 RV 1/4 draai rechtsom stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap opzij
Double Hands Hold position,
woman facing O.L.O.D

7&8 Shuffle voor 1/4 draai linksom L,R,L
Man passes behind woman,
release man left hand
Right Open Promenade position (L.O.D)

25-32 1/2 Turn, 1/2 Turn, Shuffle Fwd,
Shuffle Fwd, Walk, Walk

Release hands, man will turn on his left
and woman turns on her right

1 RV 1/2 draai linksom, stap achter
2 LV 1/2 draai linksom, stap voor
Right Open Promenade position (L.O.D)

3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
& RV stap naast LV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 LV stap voor
Begin opnieuw