The Pillow (September 2020)
Choreografie : DJ Dan
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro :
32 tellen, start op zang

All Country
Muziek : Send Me The Pillow You Dream On

Artiest : Willie Nelson and The Boys (iTunes)

Tempo : 118 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

1-8 STEP SIDE, TOGETHER, SHUFFLE FWD,
STEP SIDE, TOGETHER, SHUFFLE BACK

1 RV stap opzij
2 LV stap naast
3&4 RLR shuffle voor
5 LV stap opzij
6 RV stap naast
7&8 LRL shuffle achter

9-16 BACK ROCK, HEEL BALL CROSS,
ROCKING CHAIR

1 RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV tik hak voor
& RV stap op bal naast
4 LV stap gekruist over
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

17-24 STEP FORWARD, PIVOT 1/4 LEFT,
CROSS SHUFFLE, 1/4 TURN RIGHT x 2,
CROSS ROCK

1 RV stap voor
2 R&L draai 1/4 linksom [9]
3 RV stap gekruist over
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist over
5 LV draai 1/4 rechtsom en stap achter [12]
6 RV draai 1/4 rechtsom en stap opzij [3]
7 LV rock gekruist voor
8 RV gewicht terug

25-32 STEP LEFT SIDE, STEP TOGETHER,
SHUFFLE FORWARD, STEP FORWARD,
PIVOT 1/2 TURN LEFT, STEP FORWARD,
PIVOT 1/2 TURN LEFT

1 LV stap opzij
2 RV stap naast
3&4 LRL shuffle voor
5 RV stap voor
6 R&L draai 1/2 linksom
7 RV stap voor
8 R&L draai 1/2 linksom

33-40 ROCK FORWARD, 1/4 TURN RIGHT,
CROSS, POINT, STEP FORWARD,
POINT, STEP FORWARD

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV draai 1/4 rechtsom en stap opzij [6]
4 LV stap gekruist over
5 RV tik teen opzij
6 RV stap voor
7 LV tik teen opzij
8 LV stap voor

41-48 ROCK FORWARD, BALL STEP,
STEP BACK x 2, BACK ROCK, BALL STEP,
STEP FORWARD x 2

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
& RV stap op bal naast
3 LV stap achter
4 RV stap achter
5 LV rock achter
6 RV gewicht terug
& LV stap op bal naast
7 RV stap voor
8 LV stap voor

49-58 JAZZ BOX CROSS 1/4 RIGHT,
STEP SIDE, TOUCH, STEP SIDE, TOUCH

1 RV stap gekruist over
2 LV draai 1/4 rechtsom en stap achter [9]
3 RV stap opzij
4 LV stap gekruist over
5 RV stap opzij
6 LV tik teen naast
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast

58-64 ROCK FORWARD, COASTER CROSS,
SIDE ROCK, CROSS

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV stap achter
4 LV stap naast
5 RV stap gekruist over
6 LV rock opzij
7 RV gewicht terug
8 LV stap gekruist over

Einde dans :

In de laatste muur dans 1 t.e.m. 14, daarna:
RV draai 1/4 rechtsom en stap opzij
LV stap naast


All Country