The Man In Black (Juli 2020)
Choreografie : Siggi Güldenfuß
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : 
Phrased Intermediate
Tellen : 72
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Long Live the Cowboy
Artiest :
Clay Walker
Tempo : 195 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Volgorde: A, Tag, B, A, B, A, A* (Restart), B, B* (Finish)

 

Part A (1 wall)

A1: Rocking Chair, Step Lock Step,
Point, Touch, Point, Sailor 1/4 turn

1 RV rock voor
& LV gewicht terug
2 RV rock achter
& LV gewicht terug
3 RV stap voor
& LV lock achter RV
4 RV stap voor
5 LV tik teen opzij
& LV tik teen naast RV
6 LV tik teen opzij
7 LV 1/4 draai linksom, stap achter LV (09.00)
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

A2: Rock Step, Rock Step 1/4 Turn,
Back Rock, Stomp Up, Scissor Step r. / l.

1 RV rock voor
& LV gewicht terug
2 RV 1/4 draai rechtsom, rock voor (12.00)
& LV gewicht terug
3 RV rock achter
& LV gewicht terug
4 RV stomp up naast LV
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap gekruist voor LV
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap gekruist voor RV

A3: Step 1/2 Turn, Step Back 1/2 Turn,
Coaster Step, Kick 2x, Back,
1/2 Turn Rock Step, Close

1 RV stap voor
& RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
2 RV 1/2 draai linksom, stap achter (12.00)
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV kick voor
& RV kick voor
6 RV stap achter
7 LV 1/2 draai linksom, stap voor (06.00)
& RV gewicht terug
8 LV stap naast RV*
*Restartpunt in de 4e A muur.
  Ga hierna verder met deel B.


A4: Side Rock Stomp r. / l.,
Step 1/2 Turn, Stomp r, Stomp Up l

1 RV rock opzij
& LV gewicht terug
2 RV stamp naast LV
3 LV rock opzij
& RV gewicht terug
4 LV stamp naast RV
5
RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12.00)

7 RV stamp naast LV
8 LV stomp up naast RV

Bridge 2 counts:
De brug komt na de 1e keer deel A
Apple Jacks

& LV draai tenen en RV hak Links
1 LV+RV draai terug midden
& RV draai tenen en LV draai hak rechts
2 RV+LV draai terug midden

Part B (2 wall)

B1: Jumping Cross Rock
Jumping Back Rock 2x, Step 1/4 Turn,
Stomp 2x, Swivets r. / l.

1 RV rock/spring gekruist voor LV
& LV gewicht terug
2 RV rock/spring achter en LV kick voor

& LV gewicht terug
3 RV rock/spring gekruist voor LV
& LV gewicht terug
4 RV rock/spring achter en LV kick voor

& LV gewicht terug

5 RV stap voor
& LV 1/4 draai linksom, stap naast RV (09.00)
6 RV stap naast LV
& LV stamp naast RV
7 RV draai tenen rechts en LV draai hak links
& R+LV draai terug midden
8 LV draai hak links en RV draai tenen rechts
& LV+RV draai terug midden

B2: Jumping Cross Rock
Jumping Back Rock 2x, Step 1/4 Turn,
Stomp 2x, Swivets r. / l.

1 RV rock/spring gekruist voor LV
& LV gewicht terug
2 RV rock/spring achter en LV kick voor

& LV gewicht terug
3 RV rock/spring gekruist voor LV
& LV gewicht terug
4 RV rock/spring achter en LV kick voor

& LV gewicht terug

5 RV stap voor
& LV 1/4 draai linksom, stap naast RV (06.00)
6 RV stap naast LV
& LV stamp naast RV
7 RV draai tenen rechts en LV draai hak links
& R+LV draai terug midden
8 LV draai hak links en RV draai tenen rechts
& LV+RV draai terug midden

B3: Cross Rock, Side Rock, Behind, Side,
Cross, Side, touch, Back Rock with 1/4 Turn,
Kick, Coaster Step

1 RV rock gekruist voor LV
& LV gewicht terug
2 RV rock opzij
& LV gewicht terug
3 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
& RV tik teen naast LV
6 RV 1/4 draai linksom, stap achter (03.00)
& LV kick voor
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor*
*Einde na de laatste keer deel B.

Doe op tel 7&8:
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV 1/4 draai linksom, stamp voor stap voor

B4: Long Step Forward, Stomp Up,
Jumping Back Rock, Stomp Up,
Long Step Back, Stomp Up,
Jumping Back Rock, Stomp Up

1 RV grote stap voor
2 LV stomp up naast RV
3 LV rock/spring achter
& RV gewicht terug
4 LV stomp up naast RV
5 LV grote stap achter
6 RV stomp up naast LV
7 RV rock/spring achter
& LV gewicht terug
8 RV stomp up naast LV

B5: Cross & Heel with 1/4 Turn,
Cross & Heel, Step Lock Step,
Toe Touch, Scuff, Stomp Up

1 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor LV (06.00)
& LV stap opzij
2 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
4 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
5 RV stap voor
& LV lock achter RV
6 RV stap voor
7 LV tik teen achter
& LV scuff
8 LV stomp up voor


©
All Country