The Gulf Of Mexico (Juni 2021)
Choreografie : Lorraine Macmillan
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
The Gulf of Mexico
Artiest :
Clint Black
Tempo : 106 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: WALK, WALK, SHUFFLE FWD,
ROCK FWD, RECOVER, SHUFFLE BACK

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewiccht terug
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap achter

S2: ROCK BACK, RECOVER,
SHUFFLE 1/2 TURN LEFT

ROCK BACK, RECOVER,
SHUFFLE 1/2 TURN RIGHT

09 RV rock achter
10 LV gewicht terug
11 RV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
&  LV stap naast RV
12 RV 1/4 draai linksom, stap achter (6)
13 LV rock achter
14 RV gewicht terug
15 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (9)
&  RV stap naast LV
16 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (12)

S3: STEP BACK, CROSS TOUCH,
STEP FWD, TOUCH; REPEAT

17 RV stap achter
18 LV tik teen gekruist voor RV
19 LV stap voor
20 RV tik teen naast LV

21 RV stap achter
22 LV tik teen gekruist voor RV

23 LV stap voor
24 RV tik teen naast LV


S4: SIDE, TOGETHER, CHASSE,
CROSS ROCK, REC., CHASSE 1/4 TURN LEFT

25 RV stap opzij
26 LV stap naast RV
27 RV stap opzij
&  LV stap naast RV
28 RV stap opzij
29 LV rock gekruist voor RV
30 RV gewicht terug
31 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
&  RV stap naast LV
32 LV stap opzij
Begin opnieuw


Bridge 4 counts:
De brug komt na de 4e muur (12)
1 RV stap opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap opzij
4 RV tik teen naast LV

Einde:
De dans eindigd in de 8e muur.
Dans hier t.m. tel 24 (3) en doe dan:
1 RV stap opzij
2 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12)
3 RV stap naast LV


All Country