Sunday Drive (Maart 2022)
Choreografie : Julie Snailham
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Absolute Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
What A Song Can Do
Artiest :
Lady A
Tempo : 117 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: WALK FORWARD WITH TOUCH,
WALK BACK WITH TOUCH

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap achter
6 RV stap achter
7 LV stap achter
8 RV tik teen naast LV

S2: SIDE TOUCHES WITH 1/4 TURN LEFT,
SIDE TOUCHES

1 RV stap opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
4 RV tik teen naast LV
5 RV stap opzij
6 LV tik teen naast RV
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV

S3: GRAPEVINE RIGHT, SIDE TOG FWD
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 RV stap naast LV

S4: SIDE TOG BACK, RIGHT ROCKING CHAIR
1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap achter
4 LV stap naast RV
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug
Begin opnieuw


All Country