Railroad Track (Oktober 2021)
Choreografie : TB&AV
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro : Start op zang

All Country
Muziek : Railroad Track

Artiest : Batenburg Hellbillies

Tempo : 110 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Hak, teen, shuffle rechts,
hak, teen, shuffle links

1 RV Tik hak voor
2 RV Tik teen achter
3 RV Stap voor
& LV Stap naast RV
4 RV Stap voor
5 LV Tik hak voor
6 LV Tik teen achter
7 LV Stap voor
& RV Stap naast
8 LV Stap voor

S2: Rock voor, shuffle half (2x) ,
rock achter

1 RV stap voor
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij 1/4 rechts
& LV stap naast
4 RV stap opzij 1/4 rechts
5 LV stap opzij 1/4 links
& RV stap naast
6 LV stap opzij 1/4 links
7 RV stap achter
8 LV gewicht terug

S3: Rock opzij, cross shuffle,
opzij, achter, chasse 1/4 links

1 RV stap opzij
2 LV gewicht terug
3 RV kruis over
& LV stap naast
4 RV kruis over
5 LV stap opzij
6 RV opzij achter
7 LV stap opzij
& RV stap naast
8 LV stap opzij 1/4 linksom

S4: Halve draai linksom, shuffle rechts,
hele draai, shuffle links

1 RV stap voor
2 LV + RV 1/2 draai linksom
3 RV stap voor
& LV stap naast
4 RV stap voor
5 LV draai 1/2 rechtsom
6 RV draai 1/2 rechtsom
7 LV Stap voor
& RV Stap naast LV
8 LV Stap voor

Brug:
einde derde muur:
RV stap 1/2 rechtsom
LV stap 1/2 rechtsom

Einde:
Laatste (11e) muur:
blok 1, blok 2, RV stap 1/2, stap stap


All Country