Love is a Fire (Februari 2022)
Choreografie : Shelly Guichard, Kate Sala
                     & Dee Musk

Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Intermediate waltz
Tellen : 48
Intro : 3 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Love is a Fire
Artiest :
Brandy Clark
Tempo : 111 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Basic Back, Cross Twinkle.
1 LV stap achter
2 RV stapje achter
3 LV pas op de plaats
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stapje opzij
6 RV stapje opzij

S2: Weave Right, Turn 1/4 Right,
Step, 1/2 Pivot Turn Right.

1 LV stap gekruist voor RV
2 RV stap opzij
3 LV stap gekruist achter RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (3)
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (9)

S3: Cross Step, Point Right, Hold,
Cross Step Behind, Point Left, Hold.

1 LV stap gekruist voor RV
2 RV tik teen opzij
3 Rust
4 RV stap gekruist achter LV
5 LV tik teen opzij
6 Rust

S4: Twinkle 1/4 Turn Left. Weave Left.
1 LV stap gekruist voor RV
2 RV 1/4 draai linksom, stap achter (6)
3 LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV

S5: Long Step Left, Drag In,
Rolling Vine Right.

1 LV grote stap opzij
2-3 RV sleep bij in 2 tellen
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (9)
5 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (3)
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (6)

S6: Cross Twinkle, Twinkle 1/2 Turn Right.
1 LV stap gekruist voor RV
2 RV stapje opzij
3 LV stapje opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV 1/4 draai linksom, stap achter (3)
6 RV 1/4 draai linksom, stap opzij (12)

S7: Cross Lunge, Recover,
Cross Step, Hitch.

1 LV stap gekruist voor RV, buig knie
2 RV gewicht terug
3 LV stapje opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5-6 LV hitch in 2 tellen*
*Restartpunt 2e (9), 5e (3) en 7e (12) muur.


S8: Sailor 1/4 Turn Left,
Forward Lunge, Recover, Step Back.

1 LV stap gekruist achter RV
2 RV 1/4 draai linksom, stapje opzij (9)
3 LV stapje voor
4 RV stap voor, buig knie
5 LV gewicht terug
6 RV stapje achter
Begin opnieuw


All Country