Long Haired Country Boy (December 2022)
Choreografie : Tina Argyle
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : 32 tellen vanaf de main beat op zang

Vertaling : All Country
Muziek : Song

Artiest :
Cody Johnson feat. The Rockin' CJB
Tempo : 89 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: R Diagonal Step Touch Step,
Behind, Side, Cross. L Diagonal Step Touch
Step, Behind, 1/4 Turn, Step Fwd

1 RV stap diagonaal rechts voor
& LV tik teen achter RV
2 LV stap achter
3 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap diagonaal links voor
& RV tik teen achter LV
6 RV stap achter
7 LV stap gekruist achter RV
& RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (3)
8 LV stap voor

S2: R Toe, Heel, Stomp. L Toe, Heel,
Stomp.Touch Out, In. Side Step, Touch,
Stomp, Stomp, Stomp

1 RV tik teen naast LV
& RV tik hak naast LV
2 RV stamp iets gekruist voor LV
3 LV tik teen naast RV
& LV tik hak naast LV
4 LV stamp iets gekruist voor RV
5 RV tik teen opzij
& RV tik teen naast LV
6 RV stap opzij
& LV tik teen naast RV
7 LV stomp up iets opzij
& LV stomp up iets opzij
8 LV stamp iets opzij

S3: Mambo Cross Rock Recover, Side.
Mambo Cross Rock Recover 1/4 Turn.
Walk Fwd R,L. Step 1/2 Pivot. 1/2 Turn Back.

1 RV rock gekruist voor LV
& LV gewicht terug
2 RV stap opzij
3 LV rock gekruist voor RV
& RV gewicht terug
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12)
5 RV stap voor
6 LV stap voor
7 RV stap voor
& RV+LV 1/2 pivot turn linksom (6)
8 RV 1/2 draai linksom, stap achter (12)

S4: Lock Step Back, Coaster Step,
Lock Step Fwd. Step, Pivot 1/4 Turn

1 LV stap achter
& RV lock voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
& RV lock achter LV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (9)

S5: Rock Diagonal R Fwd. Recover, R Diagonal
Shuffle Fwd. Rock Fwd. L To Left Diagonal
Recover, L Diagonal Shuffle  Fwd.

1 RV rock diagonaal rechts voor (10.30)
2 LV gewicht terug
3 RV stap voor (10.30)

& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock diagonaal links voor (7.30)
6 RV gewicht terug
7 LV stap voor (7.30)
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S6: R Side, Together, Back. L Side,
Together, Back. Coaster Step. Shuffle Fwd.

1 RV stap opzij (9)
& LV stap naast RV
2 RV stap achter
3 LV stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV stap achter
5 RV stap achter
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor*
*Restartpunt 3e muur (3)


S7: Step, Pivot 1/4 Cross. 1/2 Turn Cross.
2 x 1/4 Modified Monterey Turns

1 RV stap voor
& RV+LV 1/4 pivot turn linksom (6)
2 RV stap gekruist voor LV
3 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (9)
& RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (12)
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV tik teen opzij
& RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (3)
6 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV
7 RV tik teen opzij
& RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (6)
8 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV


S8: Walk Fwd R,L. Step, Pivot 1/2 Turn.
Walk Fwd L,R. Step, Pivot 1/4 Cross.

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
& RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12)
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 RV stap voor
7 LV stap voor
& LV+LV 1/4 pivot turn rechtsom (3)
8 LV stap gekruist voor RV
Begin opnieuw


All Country