Legend    (Mei 2019)
Choreografie : Robbie McGowan Hickie
                    & Karl-Harry Winson

Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Easy Intermediate

Tellen : 64
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Feeling Good

Artiest : Ofenbach feat. Alexandre Joseph

Tempo : 126 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Syncopated Weave Right.
Back Rock. Chasse Left.

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV stap opzij
5 LV rock achter
6 RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

S2: Cross. Hold. & Behind. Hold. & Right
Cross Rock. Chasse 1/4 Turn Right.

1 RV stap gekruist voor LV
2 Rust
& LV stap op bal v.d. voet opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 Rust
& LV stap op bal v.d. voet opzij
5 RV rock gekruist voor LV
6 LV gewicht terug
7 RV stap opzij
& LV stap naast RV
8 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (03.00)

S3; 1/2 Turn Right. Walk Back.
Left Coaster Step. Step Forward.
Scuff/Hitch 1/4 Turn Right. 2x Hip Sways.

1 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (09.00)
2 RV stap achter
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap voor
6 RV op bal v.d. voet 1/4 draai rechtsom
   en LV scuff & hitch (12.00)
7 LV stap opzij, sway heupen links
8 Sway heupen rechts

S4: Chasse 1/4 Turn Left. 2x 1/2 Turn Left.
Right Forward Rock. Right Coaster Cross.

1 LV stap opzij
& RV stap naast LV
2 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
3 RV 1/2 draai linksom, stap achter (03.00)
4 LV 1/2 draai linksom, stap voor (09.00)
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap gekruist voor LV
*Dans tel 7&8 op linker diagonaal

S5: Diagonal Rock Forward.
Left Lock Step Back. Right Heel Grind 1/4
Turn Right. Right Lock Step Back.

1 LV rock diagonaal links voor
2 RV gewicht terug
3 LV stap achter (blijf op linker diagonaal)
& RV lock voor LV
4 LV stap achter
5 RV Heel Grind 1/4 draai rechtsom
6 LV gewicht terug (nu op rechter diagonaal)
7 RV stap achter
& LV lock voor RV
8 RV stap achter

S6: Left Side Rock. Behind & Cross.
1/4 Turn Right. 1/2 Turn Right.
Right Shuffle 1/2 Turn Right.

1 LV rock opzij (09.00)
2 RV gewicht terug
3 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (12.00)
6 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (06.00)
7&8 1/2 Shuffle turn rechtsom R,L,R (12.00)

S7: Left Forward Rock.
Left Shuffle 1/2 Turn Left. Stomp Forward.
Hold. & Step Forward. Scuff.

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3&4 1/2 Shuffle turn linksom L,R,L (06.00)
5 RV stamp voor
6 Rust en spreid armen opzij
& LV stap op bal v.d. voet naast RV
7 RV stap voor
8 LV scuff diagonaal voor RV

S8: Left Cross Rock. Chasse 1/4 Turn Left.
Paddle 1/4 Turn Left. Paddle 1/2 Turn Left.

1 LV rock gekruist voor RV
2 RV rock achter
3 LV stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor (03.00)
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/4 paddle turn linksom (12.00)
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 paddle turn linksom (06.00)
Begin opnieuw

Einde:
Dans de 5e muur t.m. tel 6
van het laatste blokje en doe dan:
RV stap gekruist voor LV, Rust

Copyright All Country