I Play For Tips (Juli 2020)
Choreografie : Pat Newell
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Big Time
Artiest :
Big & Rich
Tempo : 122 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: STEP TOUCH, STEP TOUCH,
SHUFFLE RIGHT, ROCK RECOVER

1 RV stap opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap opzij

4 RV tik teen naast LV
5 RV stap voor
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug

S2: STEP TOUCH, STEP TOUCH,
SHUFFLE LEFT, ROCK RECOVER

1 LV stap opzij
2 RV tik teen naast LV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap voor
& RV stap naast LV
6 LV stap voor
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S3: ROCK, RECOVER, SHUFFLE 1/2 RIGHT,
SHUFFLE 1/2 RIGHT, ROCK RECOVER

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
& LV stap naast RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (06.00)
5 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (09.00)
& RV stap naast LV
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (12.00)
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S4: ROCK RECOVER, COASTER STEP,
1/4 PIVOT RIGHT, CROSS SHUFFLE

1 RV rock voor
2 LV gewicht teruh
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (03.00)
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV
Begin opnieuw


All Country