Gaslighter (Maart 2020)
Choreografie : Vivienne Scott & Fred Buckley
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner / Improver
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Gaslighter
Artiest :
The Chicks
Tempo : 131 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: SIDE ROCK/RECOVER, CROSS SHUFFLE,
1/4 TURN, 1/4 TURN, CROSS SHUFFLE

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV 174 draai rechtsom, stap achter (03.00)
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (06.00)
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

S2: MONTEREY 1/4 TURN, JAZZ BOX
1 RV tik teen opzij
2 RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (09.00)
3 LV tik teen opzij
4 LV stap naast RV
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap voor

S3: HEEL GRIND/RECOVER, COASTER STEP,
STEP, PIVOT 1/2, STEP FORWARD, HOLD

1 RV stap op hak voor en draai tenen rechts
2 LV gewicht terug
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (03.00)
7 LV stap voor
8 Rust*
*Restartpunt 4e en 8e muur (12.00)


S4: FULL TURN LEFT,
ROCK FORWARD/RECOVER,
JUMP BACK OUT OUT, CLAP.
JUMP BACK OUT OUT, DOUBLE CLAP

1 RV 1/2 draai linksom, stap achter (09.00)
2 LV 1/2 draai linksom, stap voor (03.00)
3 RV rock voor
4 LV gewicht terug
& RV spring achter
5 LV spring achter
6 Klap
& RV spring achter
7 LV spring achter
8 Klap 2x
Begin opnieuw


All Country