Firecracker Redhead (Juli 2020)
Choreografie : Lisa M. Johns-Grose
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
High Beginner
Tellen : 40
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Redhead
Artiest :
Caylee Hammack Ft. Reba mcEntire
Tempo : 125 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: SIDE- BEHIND & HEEL & CROSS
( RIGHT & LEFT )

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
& RV stap achter
3 LV tik hak diagonaal links voor
& LV stap achter
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
& LV stap achter
7 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap achter
8 LV stap gekruist voor RV

S2: R LINDY- L LINDY
1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S3: R SHUFFLE FWD PIVOT 1/2 R
L SHUFFLE 1/2 R- ROCK BACK R- REC L

1 RV stap voor
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap voor
4 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (06.00)
5 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (09.00)
& RV stap naast LV
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (12.00)
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S4: R SIDE- L BEHIND 1/4 SHUFFLE R
PIVOT 1/2 R- SHUFFLE FWD L

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (03.00)
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (09.00)
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor*
*Restartpunt 6e muur (09.00)


S5: DIAGONAL STEP TOUCH w/ CLAPS
(K-STEP)

1 RV stap digonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV en klap
3 LV stap diagonaal links achter
4 RV tik teen naast LV en klap 2x
5 RV stap diagonaal rechts achter
6 LV tik teen naast RV en klap
7 LV stap diagonaal links voor
8 RV tik teen naast LV en klap 2X
Begin opnieuw


All Country