Fancy Shoes (Februari 2022)
Choreografie : Geertruida W.V.
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : 32 tellen

All Country
Muziek : Gypsy Woman

Artiest : Eamonn Jackson

Tempo : 180 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1:Crossrock, Siderock,
Back, Side, Forward, Hold

1 RV cross rock
2 gewicht terug
3 RV rock zij
4 gewicht terug
5 RV stap gekruist achter
6 LV stap opzij
7 RV stap gekruist voor
8 rust

S2: Pivot 1/2, Hold, Pivot 1/4 Cross, Hold

1 LV stap voor
2 1/2 r.o
3 LV stap voor
4 rust
5 RV stap voor
6 1/4 l.o.
7 RV stap gekruist voor
8 rust

S3: Grapevine, Siderock. Cross

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter
3 LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor
5 LV zijrock
6 gewicht terug
7 LV stap gekruist voor
8 rust

S4: Montery 1/4, Jazzbox

1 RV tik opzij
2 RV 1/4 r.o. stap naast LV
3 LV tik opzij
4 LV stap naast
5 RV stap gekruist voor
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap naast*
*Restartpunt 4e muur

S5: Chasse 1/4, Hold, Pivot 1/2, Hold
1 RV stap opzij
2 LV stap naast
3 1/4 r.o
4 rust
5 LV stap voor
6 1/2 r.o
7 LV stap voor
8 rust

S6: Mambo Forward, Hold,
Mambo Back, Hold

1 RV rock voor
2 gewicht terug
3 RV stap achter
4 rust
5 LV rock achter
6 gewicht terug
7 LV stap voor
8 rust

S7: Hak,Hook, Hak, Flick, Shufflestep

1 RV tik hak voor
2 RV hook voor LV
3 RV tik hak voor
4 RV flick achter
5 RV stap voor
6 LV stap naast
7 RV stap voor
8 rust

S8: Hak, Hook, Hak, Flick, Coasterstep

1 LV tik hak voor
2 LV hook voor RV
3 LV tik hak voor
4 LV flick achter
5 LV stap achter
6 RV stap naast
7 LV stap voor
8 rust
Begin opnieuw


All Country