A Lot About a Little (September 2021)
Choreografie : Bobby Chong, Cathy Montgomery,
                    Deborah O'Hara & Elaine Cook

Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
A Lot About a Little
Artiest :
Jason Benoit & Jdzl
Tempo : 156 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Rumba Box (Forward & Back)
1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap achter
8 RV tik teen naast LV

S2: R Step Back, L Touch, L Step Forward,
R Touch; R Forward Lock, L Touch

1 RV stap diagonaal links achter
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap diagonaal links voor
4 RV tik teen naast LV
5 RV stap voor
6 LV lock achter RV
7 RV stap voor
8 LV tik teen naast RV

S3: L Vine 1/4 left, R Brush;
R Forward, L Tap Behind, L Back, R Kick

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
4 RV brush
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV tik teen achter RV
7 LV stap diagonaal links achter
8 RV kick diagonaal rechts voor

S4: R Behind, L Side, R Cross, L Kick;
L Behind, R Side, L Cross, Hold

1 RV stap gekruist achter LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV kick diagonaal links voor
5 LV stap gekruist achter RV
6 RV stap opzij
7 LV stap gekruist voor RV
8 Rust
Begin opnieuw


All Country