Realize (November 2023)
Choreografie : Marian v/d Heijden
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : High Beginner

Tellen : 64
Intro : 16 tellen
(start op zang)

Vertaling : All Country
Muziek : Realize

Artiest : Nick Schilder

Tempo : 122 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Side, touch, R+L, side, close, shuffle fwd
1 – 2 RV stap opzij – LV tik naast

3 – 4 LV stap opzij – RV tik naast

5 – 6 RV stap opzij – LV sluit

7 & 8 RV stap voor – LV sluit –
RV stap voor

Side, touch, L+R, side, close, shuffle back

1 – 2 LV stap opzij – RV tik naast

3 – 4 RV stap opzij – LV tik naast

5 – 6 LV stap opzij – RV sluit

7 & 8 LV stap achter – RV sluit –
LV stap achter

Roling vine, touch, R+L

1 RV stap 1/4 R.om opzij

2 LV stap 1/2 R.om voor

3 RV stap 1/4 R.om achter

4 LV tik naast

5 LV stap 1/4 L.om opzij

6 RV stap 1/2 L.om voor

7 LV stap 1/4 L.om achter

8 RV tik naast

Rock steps, step side, hitch, R+L
1 – 2 RV rock opzij – rock terug op LV

3 – 4 RV stap opzij – LV hef knie

5 – 6 LV rock opzij – rock terug op RV

7 – 8 LV stap opzij – RV hef knie

(Sway heupen mee)

Side, close, chassι R,
1/4 turn L: side, close, chassι L

1 – 2 RV stap opzij – LV sluit

3 & 4 RV stap opzij – LV sluit –
RV stap opzij
5 – 6 1/4 L: LV stap opzij – RV sluit

7 & 8 LV stap opzij – RV sluit –
LV stap opzij

1/4 turn L: side, close, chassι R

Vine L, touch

1 – 2 1/4 L: RV stap opzij – LV sluit

3 & 4 RV stap opzij – LV sluit –
RV stap opzij
5 – 6 LV stap opzij – RV kruis achter

7 – 8 LV stap opzij – RV tik naast


Step fwd, point, R+L,
Step back, point R+L
1 – 2 RV stap voor – LV tik L opzij

3 – 4 LV stap voor – RV tik R opzij

5 – 6 RV stap achter – LV tik L opzij

7 – 8 LV stap achter, RV tik R opzij


Cross rock, tripple step R+L

1 – 2 RV rock gekruist voor LV – terug op LV

3 & 4 RV stap op plaats – LV stap op plaats

         RV stap op plaats

5 – 6 LV rock gekruist voor RV – terug op RV

7 & 8 LV stap op plaats – RV stap op plaats

         LV stap op plaats

Begin opnieuw!


Restart:
in de 3
e muur na 32 tellen


©
All Country