Hold Him (Maart 2024)
Choreografie : Ria Fets
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Novice

Tellen : 64
Intro : 32 tellen

All Country
Muziek : Texas Hold Him

Artiest : Tyler Reese Tritt

Tempo : 158 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 


All Country