Going Viral (Februari 2023)
Choreografie : Diana Dawson
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 40
Intro : 8 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Viral
Artiest :
Bob Kamler
Tempo : 118 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Side, Rock, Sailor Cross,
Side, Rock, Sailor step

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug
7 LV stap gekruist achter RV
& RV stapje opzij
8 LV stapje diagonaal links voor

S2: Rock forward, Quarter turn Chasse,
Cross, Quarter turn, Half Turn Shuffle

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (3)
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV 1/4 draai linksom, stap achter (12)
7 LV 1/2 draai linksom, stap voor (6)
& RV stap naast Lv
8 LV stap voor

S3: Side Switches, Heel Switches,
Step, Pivot Half turn, Stomp forward x2

1 RV tik teen opzij
& RV stap naast LV
2 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV
3 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
4 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12)
7 RV stamp voor
8 LV stamp voor

S4: Right Chasse, Quarter turn Hitch ,
Left Chasse, Rock back, Kick ball Change

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
& RV op bal v.d. voet 1/4 draai rechtsom
   en LV hitch (3)
3 LV stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV stap opzij
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug
7 RV kick voor
& RV stap naast LV
8 RV pas op de plaats

S5: Step, Pivot Half turn, Shuffle,
Rock forward, Coaster step

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (9)
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor
Begin opnieuw


Bridge 8 counts.
De brug komt na de 3e muur (3).
Rock forward, three-quarter turn triple step,
Rock forward, Coaster step

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3&4 3/4 triple turn rechtsom RLR (12)
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor


All Country