Before i’ll ever let you go… (Augustus 2023)
Choreografie : John Warnars
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : High beginner/Improver

Tellen : 32
Intro : 32 tellen, start op zang
Info : Geen tags/restarts

All Country
Muziek : I’d fight the world

Artiest : Vince Gill & Paul Franklin

Tempo : 108 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand
Email : johnwarnars@gmail.com

 

S1: Side step R, Close, R Shuffle fwd,
Side step L, Close, L Shuffle back;

1 RV stap rechts opzij
2 LV stap/sluit naast RV
3 RV stap naar voor
& LV stap/sluit naast RV
4 RV stap naar voor
5 LV stap links opzij
6 RV stap/sluit naast LV
7 LV stap naar achter
& RV stap/sluit naast LV
8 LV stap naar achter

S2: Rock back, Recover, ¼ L Chassé,
Cross Behind, Side step, Cross Shuffle;

1 RV rock naar achter
2 LV gewicht terug
3 RV ¼ draai linksom [9], stap rechts opzij
& LV stap/sluit naast RV
4 RV stap rechts opzij
5 LV stap gekruist achter RV
6 RV stap rechts opzij
7 LV stap gekruist over RV
& RV stap iets rechts opzij
8 LV stap gekruist over RV

S3: Side Rock, Recover, Behind Side Across,
Side step, Close, Chassé ¼ L;

1 RV rock rechts opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist achter LV
& LV stap iets links opzij
4 RV stap gekruist over LV
5 LV stap links opzij
6 RV stap/sluit naast LV
7 LV stap links opzij
& RV stap/sluit naast LV
8 LV ¼ draai linksom [6], stap naar voor

Across step, ¼ R back, ½ Shuffle Turn R,
Step fwd, ¼ Pivot R, Cross Shuffle;

1 RV stap gekruist over LV
2 LV ¼ draai rechtsom [9], stap achter
3 RV ¼ draai rechtsom [12], stap rechts opzij
& LV stap/sluit naast RV
4 RV ¼ draai rechtsom [3], stap voor
5 LV stap voor
6 RV+LV ¼ draai rechtsom [6]
7 LV stap gekruist over RV
& RV stap iets rechts opzij
8 LV stap gekruist over RV
1 RV Begin opnieuw


©
All Country