The Feeling
Choreografie : A.J White (Mei 2016)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 68

All Country
Muziek : When The Feeling Goes Away

Artiest :
Ricky Van Shelton
Muziekvideo
Openen als
PDF bestand

 

Cross Rock,Shuffle,x2.
01 rv Stap gekruist over l
02 lv Gewicht terug op l
03 rv Stap opzij
& lv Sluit aan
04 rv Stap opzij
05 lv Stap gekuist over r
06 rv Gewicht terug op r
07 lv Stap opzij
& rv Sluit aan
08 lv Stap opzij

Vine Figure of 8

09 rv kruis over
10 lv stap opzij
11 rv Kruis achter
12 lv ¼ Draai linksom stap voor
13 rv Stap voor
14 lv Draai op 2 voeten ½ linksom
15 rv ¼ Draai linksom stap opzij
16 lv Kruis achter

Diagonaal Step,Touch,Diagonaal Step,
Touch, Rock Diagonaal,Step,Step,Touch.

17 rv Stap diagonaal rechts voor
18 lv Tik naast
19 lv Stap diagonaal links voor
20 rv Tik naast
21 rv Stap voor
22 lv Gewicht terug op l
23 rv Gewicht terug op rechts
24 lv Tik naast

Rock,Step,Step,Touch,Coasterstep,scuff
25 lv Stap achter
26 rv Gewicht terug op r
27 lv Stap achter
28 rv Tik Naast
29 rv Stap achter
30 lv Stap naast
31 rv Stap voor
32 lv Stuit hak over de vloer

Shuffle,Pivot ¼ L,Jazzbox.
33 lv Stap voor
& rv Sluit aan
34 lv Stap voor
35 rv Stap voor
36 lv Draai op 2 voeten ¼ Draai L
37 rv Kruis over
38 lv Stap achter
39 rv Stap opzij
40 lv Kruis over

Montery ½ turn R,Touch,
Step Touch,Step,

41 rv Tik rechts opzij
42 rv Sluit aan met ½ Draai rechtsom
43 lv Tik opzij
44 lv Sluit aan
45 rv Tik hak voor
46 rv Sluit aan
47 lv Tik hak voor
48 lv Sluit aan

Pivot ¼ l x2

49 rv Stap voor
50 lv Draai op 2 voeten ¼ Draai L
51 rv Stap voor
52 lv Draai op 2 voeten ¼ Draai l

Rock, Step, Shuffle ½ Turn, x 2

53 rv Stap voor
54 lv Gewicht terug op l
55 rv 1/4 Draai rechtsom stap opzij
& lv Sluit aan
56 rv 1/4 Draai rechtsom Stap voor
57 lv Stap voor
58 rv Gewicht terug op r
59 lv 1/4 Draai linksom stap opzij
& rv Sluit aan
60 lv 1/4 Draai linksom Stap voor

Jazzbox scuf, 2x

61 rv Kruis over
62 lv Stap achter
63 rv Stap opzij
64 lv Stuit hak over de vloer
65 lv Kruis over
66 rv Stap achter
67 lv Stap opzij
68 rv Stuit hak over de vloer