Not Too Far To Reach    (April 2018)
Choreografie : Larry Bass
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : High Beginner

Tellen : 32
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Not Too Far To Reach
Artiest : Jake Ward

Tempo : 100 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

WALK, WALK, FORWARD SHUFFLE;
ROCK STEP, 1/4 TURN CHASSE

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

CROSS, SIDE, BEHIND, SIDE, CROSS;
SIDE ROCK STEP, CROSS SHUFFLE

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

SIDE ROCK STEP, CROSS SHUFFLE;
1/2 TURNING HINGE TURN, SHUFFLE FWD

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (12.00)
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (03.00)
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

STEP PIVOT, SHUFFLE FWD;
ROCK STEP, COASTER STEP

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (09.00)
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor
Begin opnieuw