Honky Tonk Race    (Oktober 2016)
Choreografie : Rob Holley
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Low Improver

Tellen : 32

Intro: 32 tellen, start op zang


Vertaling: All Country
Muziek : Honky Tonk Race

Artiest : Shelby Lee Lowe

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

INSIDE POINTING STOMP,
FAN OUT, FAN IN,
RIGHT HITCH, VINE RIGHT W/KICK

1 RV stamp naast LV, teen naar binnen
2 RV draai teen rechts
3 RV draai teen links
4 RV hitch voor LB
5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap opzij
8 LV kick diagonaal voor rechts

STEP LEFT, KICK DIAG LEFT,
STEP RIGHT, KICK DIAG RIGHT,
TURN LFT VINE W/BRUSH

1 LV stap opzij
2 RV kick diagonaal voor links
3 RV stap opzij
4 LV kick diagonaal voor rechts
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
8 RV brush

STEP, HOLD, PIVOT, HOLD,
STEP, HOLD, PIVOT, HOLD

1 RV stap voor
2 Rust
3 RV+LV 1/2 pivot turn linskom (03.00)
4 Rust
5 RV stap voor
6 Rust
7 RV+LV 1/4 pivot turn linskom (12.00)

8 Rust

TURN VINE RIGHT, PIVOT,
LOCK STEP LEFT

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (03.00)
4 LV stap voor
5 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (06.00)
6 LV stap voor
7 RV lock achter LV
8 LV stap voor
Begin opnieuw

Tag:
Doe na de 10e muur
       de volgende brug van 4 tellen
PIVOT LEFT (X2)
1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
3 RV stap voor
4 RV+LV 1/2 pivot turn linksom