High Low (a.k.a Heartbreaker) (Juni 2018)
Choreografie : Michelle Risley
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : Heartbreaker

Artiest : Brett Eldredge

Tempo : 95 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Large Step Right, Back Rock, Large Step
Left, Back Rock, Rhumba Box Forward

1 RV grote stap opzij
2 LV rock achter
& RV gewicht terug
3 LV grote stap opzij
4 RV rock achter
& LV gewicht terug
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap achter

Right Lock Back, 3/4 Triple L,
Point Right Out, In, Out, Weave

1 RV stap achter
& LV lock voor RV
2 RV stap achter
3&4 Triple 3/4 draai linksom L,R,L (03-00)*
*Restartpunt 3e muur (09.00)

5 RV tik teen opzij
& RV tik teen naast LV
6 RV tik teen opzij
7 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
8 RV stap gekruist voor LV

Rocking Chair, Scuff, Hitch,
Touch, Hip Roll, Coaster Step

1 LV rock voor
& RV gewicht terug
2 LV rock achter
& RV gewicht terug
3 LV scuff
& LV hitch
4 LV tik teen achter*
*Restartpunt 6e muur (12.00)

Wijzig tel 4 in LV stap naast en begin opnieuw
5&6 Hip roll linksom (Gewicht op LV)
Optie: Bump heupen achter

7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

Diamond 1/2 Turn, Cross Rock,
Side Rock, Cross Shuffle

1 LV stap gekruist voor RV
& RV 1/8 draai linksom, stap achter
2 LV 1/8 draai linksom, stap opzij (12.00)
3 RV stap gekruist achter LV
& LV 1/8 draai linksom, stap achter
4 RV 1/8 draai linksom, stap opzij (09.00)
5 LV rock gekruist voor RV
& RV gewicht terug
6 LV rock opzij
& RV gewicht terug
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV
Begin opnieuw

Einde:

Draai aan het einde van de dans op tel 3&4
van het 2e blokje naar 12.00 uur
en doe dan:
5 RV tik teen opzij
6 RV tik teen naast LV
7 RV tik teen opzij