Shot of Tequila (Juni 2019)
Choreografie : Fred Whitehouse
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Drunk

Artiest : Jeanette Akua

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Step Fwd, 1/4 L Side, 1/4 L Back,
R Mambo Step, Samba Fwd,
Cross Rock, Side Rock

1 LV stap voor
& RV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)
2 LV 1/4 draai linksom, stap achter (06.00)
3 RV rock achter
& LV gewicht terug
4 RV stap voor
5 LV stap voor
& RV stap opzij
6 LV stap voor
7 RV rock gekruist voor LV
& LV gewicht terug
8 RV rock opzij
& LV gewicht terug

S2: Cross, 1/4 turn R, Step R to R side,
Cross Shuffle, Weave, Cross Rock & Point

1 RV stap gekruist voor LV
& LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (09.00)
2 RV stap opzij
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
7 LV rock gekruist voor RV
& RV gewicht terug
8 LV tik teen opzij*
*Restartpunt 2e (06.00) en 5e (09.00) muur

S3: Weave & Sweep, Cha Cha & Sweep,
Cha Cha & Sweep, Weave

1 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
2 LV stap achter en RV sweep naar achter
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap achter en LV sweep naar achter
5 LV stap achter
& RV stap naast LV
6 LV stap achter en RV sweep naar achter

7 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
8 RV stap gekruist voor LV

S4: 1/2 turning Volta x2,
Mambo, Coaster Step

1 LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
& RV 1/4 draai linksom, stap opzij (03.00)
2 LV stap gekruist voor RV
3 RV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
& LV 1/4 draai linksom, stap opzij (03.00)
4 RV stap gekruist voor LV

5 LV rock voor
& RV gewicht terug
6 LV stap achter
7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap voor
Begin opnieuw


Bridge 4 counts:
De brug komt na de 7e muur (03.00)
Jazzbox with shimmy
1 LV stap gekruist voor RV
2 RV stap achter
3 LV stap opzij
4 RV stap voor
*Maak Shimmy's tijdens de Jazzbox

Copyright All Country