Drive    (Maart 2019)
Choreografie : Barbara Oemmelen
Soort dans : 0 muurs lijndans
Niveau : 
Phrased Intermediate
Tellen : 96
Intro : Start op zang
Intro A A32C BBB A A32C BBB A BBB A

Vertaling : All Country
Muziek : Drive

Artiest : Robert Lottmann

Tempo : 165 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Drive Intro / Deel B - 32 tellen.

INTRO / B: 32C
B1 Cross/Flick, Kick, Cross/Flick,Kick, Back Rock, Cross/Flick, Kick
1 RV spring gekruist voor LV en LV zwaai achter RB
2 LV spring terug en RV kick voor
3 RV spring gekruist voor LV en LV LV zwaai achter RB

4 LV spring terug en RV kick voor

5 RV spring achter en LV kick voor
6 LV spring terug op LV
7 RV spring gekruist voor LV en LV LV zwaai achter RB

8 LV spring terug en RV kick voor


B2 Rock Step, Side Rock, 1/2 turn r Back Rock, Stomp Up 2x
1 RV rock/spring voor en LV LV zwaai achter RB
2 LV gewicht terug
3 RV rock/spring opzij
4 LV gewicht terug
5 RV 1/2 draai rechtsom, rock/spring achter en LV kick voor
6 LV gewicht terug
7 RV stomp-up naast LV
8 RV stomp-up naast LV

B3 Toe strut 1/2 turn r 2x, Rocking chair
1 RV 1/2 draai rechtsom, stap op teen voor
2 RV zet hak neer
3 LV 1/2 draai rechtsom, stap op teen ahter
4 LV zet hak neer
5 RV rock voor en LV LV zwaai achter RB

6 LV gewicht terug
7 RV rock achter en LV hitch
8 LV gewicht terug

B4 Kick, Flick, Stomp r+l, Toe-Heel Swivel, Heel-Toe Swivel
1 RV kick voor
2 LV op bal v.d. voet 1/2 draai linksom en RV LV zwaai achter LB

3 RV stamp naast LV
4 LV stamp naast RV
5 RV draai tenen rechts
6 RV draai hak rechts
7 RV draai hak links
8 RV draai tenen links

Deel A op volgende pagina.


 

Drive Deel A - 64 tellen.

A : 64C
A1 Step-lock-Step, Flick,
Back, Hook, Step, Flick

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 LV zwaai achter RB

5 LV stap achter
6 RV buig voor LB
7 RV stap voor
8 LV zwaai achter RB


A2 Back-lock-Back, Stomp, Swivet r,
Swivet l mit Drehung links, Scuff

1 LV stap achter
2 RV lock voor LV
3 LV stap achter
4 RV stamp naast LV
5 RV draai tenen rechts en LV draai hak links
6 RV+LV draai terug midden
7 LV 1/4 draai linksom, draai tenen links
8 RV scuff

A3 Cross, Back, Point, Back,
Back, Close, Step, Hold

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV tik teen opzij
4 RV stap achter
5 LV stap achter
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 Rust

A4 Step, Pivot 1/2 turn l, 1/2 turn l,
Hold, Back Rock, 1/4 turn, Hold

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
3 RV 1/2 draai linksom, stap achter
4 Rust
5 LV rock achter en RV hitch
6 RV gewicht terug
7 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
8 Rust


A5 Weave r, Monterey turn 1/2 turn r

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV tik teen opzij
6 RV 1/2 draai rechtsom, stap naast LV
7 LV tik teen opzij
8 LV stap naast RV

A6 Vaudeville, Hold, Touch behind,
1/2 turn r, Stomp Up 2x

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV tik hak voor
4 Rust
5 RV tik teen achter
6 Unwind 1/2 draai rechtsom
7 LV stomp-up naast RV
8 LV stomp-up naast RV

A7 Side, Close, Step, Hold Rock Step,
1/2 turn r, Hold

1 LV stap opzij
2 RV stap naast LV
3 LV stap voor
4 Rust
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor
8 Rust

A8 Step, Pivot 1/2 turn r,
Full turn r, Scissor Step, Hold

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
3 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
4 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap gekruist voor RV
8 Rust

AllCountry